People People

回到完整页面

Scientific Staff

                           
 De-Xian Wang            Zhi-Tang Huang            Qi-Qiang Wang                  Yu-Fei Ao
 Full Professor               Full Professor               Full Professor           Assistant  Professor
 Group Leader            CAS Academician

 

Ph.D Students

Hao Guo     Rui Ning     Hui-Juan Hu     Wen-Long Huang  Jian-Xin Ma     De-Hui Tuo    
 
Qi-Ping Hu     Na Luo     Wei Wang     Hao Zhou     Jun Zhu      Lie-Wei Zhang